Sheryl DeShields.Sheryl DeShields, secretary senior, psychology, received the WSU Crimson Spirit Award.